top of page
Cộng Đồng CFMGlobal - Giới Thiệu
Cộng đồng Community Funding Mastery (#CFMGlobal) thành lập từ 06/08/2016, là một nơi sinh hoạt, trao đổi kinh nghiệm gọi vốn, chăm sóc nhà đầu tư giữa các chủ doanh nghiệp đang có nhu cầu huy động vốn cộng đồng và các nhà đầu tư thiên thần đang tìm kiếm dự án để đầu tư.
CFMGlobal là một club kín, các thành viên CFMGlobal đều là các đơn vị được ông Nguyễn Quốc Trung và cộng sự trực tiếp đào tạo tư vấn về đầu tư tài chính và chiến lược quản trị nhà đầu tư thông qua chương trình đào tạo CFM.
CFMGlobal là một cộng đồng, không phải là một pháp nhân. 
bottom of page