Các cơ hội hợp tác đầu tư tại Việt Nam đã được thẩm định bởi CFMinvestment JSC

Posts Are Coming Soon
Stay tuned...

Registered Address: Shophouse A02-06-02 (level 2), An Binh City, Pham Van Dong Street, Co Nhue, Bac Tu Liem District, Hanoi.

CFMnirvana Hanoi: 3505, CT02, Ecogreen City, 286 Nguyen Xien, Hanoi

Hotline: 08 6688 5958

Email: admin@cfminvestment.com