top of page

CFM tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư CFM trân trọng thông báo đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019. Cụ thể như sau:

1. Địa điểm: Phòng họp lớn, Cenxspace - tầng 3 tòa Dolphin, số 6 Nguyễn Hoàng, Q. Nam Từ Liêm, Hà Nội

2. Thời gian: từ 9h00 Thứ Bảy – ngày 07 tháng 09 năm 2019.

3. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của CFM có tên trong Danh sách cổ đông chốt ngày 27 tháng 08 năm 2019.

4. Nội dung đại hội:

- Quyết định việc bầu Ban Kiểm soát

- Các vần đề khác (theo Chương trình Đại hội)

Tài liệu Đại hội: xin vui lòng click vào đây.

(bao gồm: Biên bản họp Đại hội đồng cổ đồng bất thường, Nghị quyết của Ban kiểm soát, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Biên bản họp Ban kiểm soát, Biên bản họp Hội đồng Quản trị, Nghị quyết của Hội đồng Quản trị)

bottom of page